"Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné."

Hans Urs Von Balthasar

Přihlášení

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Původně Grafologická poradna ISIS vznikla jako poradenská agentura v oboru grafologie se zaměřením na vypracovávání analýz ručního písma
a jejich využívání k rozborům osobnosti, partnerských vztahů nebo k doporučením týkajících se volby studia a povolání.
Množství vypracovaných grafologických rozborů a zájem ze strany veřejnosti
o grafologii jako vědeckou psychodiagnostickou metodu dovedly nově 
INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE k rozšíření činnosti o kurzy grafologie
pro dospělé a další kurzy, semináře a přednášky na příbuzná témata.

Poznání je určeno pro studenty různého vzdělání a věku, s širokou škálou profesních a životních zkušeností. 

Od grafologie, která prostřednictvím rozborů ručního písma umožňuje sebepoznání, pochopení vztahů a určení vhodného povolání a studia z hlediska osobnostních charakteristik byl jen krůček ke grafoterapii.
Grafologové obecně nemívají důvěru v grafoterapii, stejně jako má veřejnost neznalá této metody často odstup od grafologie.
Pomocí aplikace vědeckých poznatků u klientů ICG jsme dospěli
k závěru, že změna některých znaků v ručním písmu jedince má vliv na změnu jeho osobnosti.
Proto těm z vás, kdo určitou změnu hledají, nabízíme naše kurzy grafoterapie.

Důležitou podporou ovládnutí metody grafologie a grafoterapie je sebepoznání studentů. Jedním z příjemných a přitom velmi hlubokých prostředků, které k němu vedou je arteterapie. Takový byl prvotní účel otevření kurzů artetechnik. Dalším neméně pádným důvodem bylo přesvědčení, že umění činí člověka bohatším
a šťastnějším bez ohledu na „školní" talent pro výtvarnou výchovu
.

S rozšířením lektorského týmu ICG vznikla i výjimečná nabídka kurzů kresba – malba. Výuka pod vedením zkušeného umělce a pedagoga probíhá v letních měsících v rámci pobytového kurzu, nabízejícího nácvik technik v plenéru a zároveň arteterapeutický vhled na vzniklá umělecká díla. Večerní přednášky jsou zaměřeny na dějiny umění.

Navázání spolupráce s odborníky z dalších příbuzných oborů, kteří vycházejí
z jednotného základu a užívají získané vlohy a schopnosti pro druhé lidi, vedlo
k transformaci ICG. Nabídka se tímto rozšířila o kurzy
z oblasti psychologie, tvůrčího psaní, historie, rozvoje haptických schopností člověka skrze výrobu originálních šperků, ...

Do kompletní činnosti ICG patří dále přednášková činnost, ve které spojujeme
teoretickou a praktickou populárně – naučnou část.

Stále se zvyšuje zájem klientů  o individuální konzultace, které se zaměřují na dílčí problémy z oblasti grafologie, arteterapie a na používání těchto metod, rozšířených o poznatky z oboru psychologie, při řešení konkrétních situací v klientově životě.

Rozšířit poznání svého života a sebe sama i svých blízkých můžete velmi výstižně a pravdivě prostřednictvím grafologických rozborů ručního písma. Podle potřeby klientů jsou zaměřeny na: sebepoznání, volbu studia a povolání, partnerské vztahy apod.

Na své životní pouti lze pomocí nabízených možností objevit jedinečnost svojí osobnosti, rozvinout svoje vlohy, schopnosti, nadání, uchopit světlé i stinné stránky
a spřátelit se s nimi, také podpořit pestrost vlastních vztahů s druhými lidmi a blíže porozumět jejich chování, prožívání a motivaci.

Cílem činnosti ICG je přinášet účastníkům kurzů, seminářů, přednášek a konzultací rozvoj vzdělání a schopností, poznání a zároveň pohodu i radost.


Odhalujeme a nacházíme příčiny i souvislosti, objevujeme individuálního celistvého člověka.

 
a

Ing. Štěpánka Čechová

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz