" Bez důvěry není přátelskost"

Karl Schreber

Přihlášení

OBCHODNÍ PODMÍNKY
(Podmínky účasti)

Obecně platí:

 • Jedna vyučovací lekce ve všední dny trvá: 1,5 hod./1xtýdně  v kurzech Grafologie, Arteterapie, Dílna kreativního psaní, Automatické psaní, Staňte se léčitelem, Odkaz dávných civilizací a Úvod do egyptštiny,  
  2,5 hod./1xtýdně Kresba - malba (v zimním semestru 2014/2015 je konání kurzu pozastaveno),
  2 hod./1x14 dní po dobu 10 lekcí v kurzech Grafoterapie.
 • Jeden víkendový seminář trvá: min. 3  vyučovacích hod., max. 8 vyuč. hod.  
  v 1 den.
 • Pobytový intenzivní kurz trvá: min. 5 hod. vyuč. hod., max. 8 vyuč. hod. denně po dobu 5 dnů.
 • Trvání 1 přednášky: min. 1 hod.
 • Zpracování grafologického rozboru rukopisu do 14 dní od obdržení písemného podkladu a zálohy.
 • Individuální konzultace: minimálně 1 hod.
 • Kopie písemných a obrazových materiálů i výtvarné potřeby jsou zahrnuty
  v ceně kurzů.
 • Není-li ustanoveno jinak, nejsou nároky na pořízení učebnic a skript
  (Čechová, Š.: Grafologie I., II., III., IV.díl) obsaženy v ceně kurzu.

 

1.Obecný předpoklad pro účast na kurzu

Minimální věk pro účast na našich kurzech činí 16 let.

2.Počet účastníků v kurzu

Kurzy ve všední dny, intenzivní sobotní a víkendové semináře se konají
od 5 účastníků.
Pobytové intenzivní kurzy se konají od 10 účastníků.

3. Platební podmínky

Platební podmínky pro kurzy ve všední dny, intenzivní sobotní a víkendové semináře:

Záloha na kurzy ve výši 1000 Kč je splatná do 3 dnů od přijetí potvrzení přihlášky Institutem celostní grafologie.
Platbu zálohy lze provést bezhotovostně na účet ICG:
000000-2246513163/0800, variabilní symbol je číslo Vaší přihlášky.
Možnost platby po domluvě v hotovosti.

Doplatek kurzovného lze provést bankovním převodem nebo na první hodině v hotovosti, poukázkami Sodexho – Flexi Pass, Holiday Pass, Relax Pass
nebo dárkovým šekem.
Kurzovné lze hradit z fondu FKSP, v tomto případě zaměstnavatel vystavuje objednávku.

V případě finanční tísně lze individuálně dohodnout splátkový kalendář – výši
a termín splatnosti zálohy a počet splátek.

Platební podmínky pro letní intenzivní a pobytové semináře:

Záloha: ve výši 25% je splatná do 3 dnů ode dne rezervace.
Doplatek splatnost nejpozději do 30 dní před odjezdem.

Způsob platby: složenkou, vkladem hotovosti či bankovním převodem
na č.ú. ICG: 000000-2246513163/0800, variabilní symbol je číslo Vaší přihlášky.
Možnost platby dárkovým šekem.
Do 3 000 Kč akceptace platby ve formě poukázek Sodexho - Flexi Pass, Holiday Pass, Relax Pass.

Platební podmínky pro grafologické rozbory osobnosti:

Záloha na zpracování grafologického rozboru rukopisu činí 1 000 Kč a je splatná zároveň s obdržením písemných podkladů od zadavatele. Do 14 dnů od přijetí písemného podkladu a zálohy bude zpracována písemná analýza rukopisu, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Ceny

Ceny Institutu celostní grafologie,  platné k okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v příslušné aktuální nabídce kurzů, jsou součástí přihlášky, která je zároveň smlouvou mezi účastníkem kurzu a pořádající Institutem celostní grafologie.

5. Slevy

Všichni účastníci a absolventi kurzů ICG a jejich přímí rodinní příslušníci mohou uplatnit slevu na individuální konzultaci (v hodnotě 200 Kč za 1.hod. a 100 Kč
za každou další hod.). a slevu 10% na grafologickou analýzu rukopisu.

Při současném obsazení dvou kurzů se poskytne sleva ve výši 10% (týká se kurzů
ve všední dny a pobytových intenzivních kurzů) na cenově výhodnější kurz.
Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.

6.Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu/řešení náhrady hodin

Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu ve všední dny:

V případě stornování kurzu ve všední dny mají účastníci kurzu nárok na vrácení kurzovného podle těchto modalit:

 • Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného
  při sražení správního poplatku ve výši 1000 Kč.
 • Stornování během prvního vyučovacího týdne: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 20%.
 • Pokud ze zdravotních důvodů – pracovní neschopnost trvající déle než-li
  1 měsíc nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením
  od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám
  s odečtením správního poplatku ve výši 1000 Kč nebo lze zbývající kurzovné
  (od nahlášení nemoci) převést na další semestr.
 • V případě změn ve Vašem zaměstnání nebo studiu nebo v případě cest
  do zahraničí Vám bohužel kurzovné vrátit nemůžeme.
 • Pokud je kurz zrušen rozhodnutím ICG, může účastník přejít do jiného kurzu nebo požádat o vrácení poměrné části kurzovného.
  ICG má právo zrušit nebo sloučit po dohodě s účastníky kurz, který není dostatečně obsazený. V případě, že účastníci nepřestoupí do jiného kurzu, bude jim vráceno kurzovné v plné výši.
  Změna stávající lektorky/lektora, nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování v intenzivních pobytových kurzech:

 • Při stornování v období do 31 dne před začátkem intenzivního pobytového kurzu:
  základní storno poplatek ve výši 25% z celkové ceny kurzu za osobu.
 • Při stornování v období 30 – 15 dní před začátkem intenzivního pobytového kurzu:
  50% z celkové ceny kurzu.
 • Při stornování v období 14 – 5 dní před začátkem intenzivního pobytového kurzu:
  80% z celkové ceny kurzu.
 • Při stornování v období 4 dnů a méně před začátkem intenzivního pobytového kurzu:
  100% celkové ceny kurzu.

7. Odpovědnost Institutu celostní grafologie/ vyšší moc

Odpovědnost ICG a jejích pracovníků za škodu se omezuje
na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. ICG nenese odpovědnost
za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. požáru, záplav, přírodních katastrof, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).

 

Ing. Štěpánka Čechová

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz
oa1